Asociacijos Vilniaus Rotaract Klubas

PRIVATUMO POLITIKA

 

Bendrosios nuostatos

Asociacija „Vilniaus Rotaract Klubas“, juridinio asmens kodas 193275034, buveinės adresas: Šilo g. 19-25, LT-10317 Vilnius, Lietuva, tel. Nr.: +370 623 94388, el. p.: info@vrac.lt. (toliau – VRAC, Įstaiga) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų nariams, paramos gavėjams, paramos teikėjams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šis privatumo pranešimas numato, kaip VRAC tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant, informaciją, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis šiais teisės aktais:

 • Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau- BDAR arba Reglamentas);
 • 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nr. XIII-1426 (toliau- ADTAĮ);
 • 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135.

Kaip renkame jūsų duomenis?

Kaip surenkame jūsų duomenis priklauso nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio.

VRAC tvarko duomenis:

 • Gautus tiesiai iš duomenų subjekto (jūsų), pvz. kai atsiunčiate mums užklausas ar pranešimus nurodytais kontaktais, teikiate mums paramą, esate mūsų paramos gavėjas ar partneris, pasirašote su mumis bendradarbiavimo sutartis, kandidatuojate tapti VRAC nariu arba jau esate mūsų organizacijos nariu ir pan.;
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių t.y. valstybės įstaigų, viešųjų įstaigų, viešai prieinamų registrų, ir kt.

 

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome?

 

Duomenų rinkimo tikslas

Teisinis pagrindas

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Duomenų saugojimo terminai

Paramos teikėjų administravimas

Sutikimas

Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas

1 mėn. nuo paramos surinkimo dienos

Paramos gavėjų administravimas

Sutikimas

Vardas, pavardė, telefono numeris

Iki paramos gavėjas yra projekto dalyvis

Projektų dalyvių atranka

Sutikimas

Vardas, pavardė, amžius, gimimo metai, išsilavinimas, darbo patirtis, pomėgiai, gyvenamasis adresas

Iki projekto pabaigos arba iki paramos gavėjas yra projekto dalyvis

Paslaugų tiekėjų sutarčių administravimas

Sutarties vykdymas

Kontaktinių asmenų pareigos, vardas, pavardė, kontaktai, užsakymuose ar komunikacijoje esama informacija.

Iki sutarties pabaigos ir LR įstatymų numatytais terminais.

Organizacijos narių, kandidatų ir svečių veiklos administravimas

Sutikimas

Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis pastas

Iki organizacijos narys, kandidatas ar svečias dalyvauja organizacijos veikloje

Socialinių tinklų paskyros

Sutikimas

Vardas, pavardė, kontaktai, nuotraukos, vaizdo įrašai, komunikacijoje esama informacija.

Iki vartotojas yra VRAC paskyrų sekėjas

 

Kaip apsaugome jūsų duomenis?

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, VRAC yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Jūsų duomenys bus laikomi saugiai pagal duomenų apsaugos teisės aktų nuostatas.

Kam teikiame jūsų duomenis?

Duomenims tvarkyti VRAC pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR.

Pateikiame VRAC pasitelktų duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms: Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų Centrui ir kt.;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; mokesčių administratoriams.

 

Paprastai duomenų subjektų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje, tačiau asmens duomenis galime perduoti ir už ES / EEE ribų, kai tai yra būtina siekiant įgyvendinti tikslus, dėl kurių tie duomenys yra surinkti ir valdomi.

Be duomenų subjekto sutikimo, to asmens duomenis galime perduoti už ES / EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 • Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • Jungtinėse Amerikos Valstijose esantis duomenų gavėjas yra sertifikuotas pagal ES ir JAV susitarimo, vadinamo „privatumo skydu“, reikalavimus;
 • yra sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas, 
 • laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Kokias teises turite?

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis t.y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis.
 2. Teisė ištaisyti asmens duomenis t. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei  nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
 3. Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“) t. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei  manote, kad jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
 4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą t. y. Pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., jūs prašote ištaisyti jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.
 5. Teisė į duomenų perkėlimą t. y. pateikti prašymą perkelti jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu t. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi VRAC teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.
 7. Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu jums daro didelį poveikį. 
 8. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo.
 9. Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, VRAC gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Savo teises galite įgyvendinti:

 1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu info@vrac.lt. Prašymas turi būti pasirašytas ir skanuotas, taip pat prie prašymo turi būti pateikta asmens dokumento kopija.
 2. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu A. Mickevičiaus g. 24-20, Vilnius, nurodant, kad laiškas skirtas duomenų apsaugos pareigūnei Birutei Noreikaitei. Prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Išskirtiniais atvejais, kilus įtarimams dėl duomenų subjekto tapatybės, pasiliekame sau teisę paprašyti papildomos informacijos, kuri mums padėtų įsitikinti besikreipiančio asmens tapatybe, pvz. atsakyti į papildomus klausimus, susijusius su mūsų bendradarbiavimu, pateikti notaro patvirtintus dokumentus ir kt.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

VRAC turi teisę atsisakyti nagrinėti duomenų subjekto prašymą, jei nustatytų, jog prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio.

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis?

Jei dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo VRAC iškiltų klausimų, įskaitant pranešimus apie pastebėtus asmens duomenų pažeidimus, maloniai prašome kreiptis į VRAC duomenų apsaugos pareigūnę Birutę Noreikaitę bet kuriuo Jums patogiu būdu: